ยกระดับฝีมือนวดไทย-สปามุ่งสู่อินเตอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 เดินหน้า สร้างมาตรฐานพนักงานนวดไทย-สปา เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายสมชาติ สุภารี ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มอบใบอนุญาตดำเนินการและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ให้แก่บริษัท เฮลท์ไทม์ จำกัด ในนามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คีรีธาราสปา ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

ในการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพภาคบริการโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คีรีธาราสปาได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 3 สาขา คือ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 และสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 นายสมชาติ กล่าวว่า เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนายกระดับฝีมือและสร้างมาตรฐานฯ ในการให้บริการของพนักงานนวดไทยและพนักงานสปา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปและเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 17 ก.ค. 2550นอกจากนี้หากสถานประกอบกิจการใดประสงค์จะขออนุญาตฯ ให้ยื่นคําขอรับอนุญาตต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอรับอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แบบ มฐ.1) สาขาอาชีพที่ขอดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ.2) และรายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แบบ มฐ.3) เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแล้วให้ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในด้านต่างๆ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีความพร้อมและความเหมาะสม ให้พิจารณาออกใบอนุญาต ภายในเวลา ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นคําขอ ในกรณีมีเหตุอันสมควรนายทะเบียนอาจขยายเวลาได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้นายทะเบียนไม่อนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอรายใด ให้มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews